Ανάρτηση Καταλόγου Ενεργών Μελών

Στο συνημμένο κατάλογο θα βρείτε τα ενεργά μέλη για το έτος 2022 όπως είναι καταγεγραμμένα στα αρχεία του Ναυτικού Ομίλου Σαντορίνης.

Τα ενεργά μέλη έχουν δικαιώμα ψήφου στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση εναρμόνησης του καταστατικού με τις οδηγίες της Γ.Γ.Α. & της ψήφισης των εσωτερικών κανονισμών.

Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του στο email του σωματείου [email protected]

Ενεργά Μέλη 9.5.22